Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ariane FG S
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ariane FGS, Ariane FG
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Ariane FG S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
173,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
20  g/l  clopyralid
40  g/l  fluroxypyr
200  g/l  MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,96 l/ha  0,511 BI/l
Græs og kløver 2,91 l/ha  0,343 BI/l
(Vintersæd) 1,64 l/ha  0,611 BI/l
(Vårsæd) 1,54 l/ha  0,651 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 3,91 l/ha 0,256 B/l
Miljøeffekt 17,1 l/ha 0,0586 B/l
I alt 2,05 l/ha 0,488 B/l
 
Pesticidafgift: 74 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-39
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøgræs og græsmarker.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen. Behandlede arealer må ikke afgræsses før 30 dage efter behandling.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der må kun arbejdes i behandlede græsmarker i en halv time per dag. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker, beskyttelsesdragt og åndedrætsværn ved opblanding og påfyldning. Sprøjteførere skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter ved udbringning. Hvis traktor forlades for at tilse sprøjter eller afgrøde skal kemisk bestandige handsker, beskyttelsesdragt og åndedrætsværn anvendes. Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. nov. 2019 30. nov. 2024 Ariane FG S, reg.nr. 64-39
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Ariane FG S, reg.nr. 64-39, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi, efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). Ariane FG S indeholder de 3 aktivstoffer fluroxypyr, clopyralid og MCPA, der alle har auxinvirkning og derfor tilhørende HRAC gruppe O, og risikoen for resistensudvikling er derfor lille. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet - gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave. Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde Ariane FG S under omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
CCC 750, Cycocel 750, LFS Trinexapac-ethyl, Metaxon, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Primus, Primus 250 WG, Saracen Delta Max, Saracen M, Sonis, Tridus 250
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Frøgræs, Græs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, markforglemmigej, raps, storkenæb, tidsler, tvetand, vejpileurt, vellugtende kamille, ærenpris 2-2,5 lAfgrødens stadium 21-31 Førsteårsmarker. Over 90 pct. effekt mod: raps, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, burresnerre, hanekro, storkenæb, lugtløs kamille, markforglemmigej, kornvalmue, agersennep og fuglegræs. 70-90 pct. effekt mod: kornblomst, tidsel, vellugtende kamille, ærenpris, tvetand og fersken- og vejpileurt.
Frøgræs, Græs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, markforglemmigej, raps, storkenæb, tidsler, tvetand, vejpileurt, vellugtende kamille, ærenpris 2-3 lAfgrødens stadium 21-31 Anden- og flerårsmarker. Over 90 pct. effekt mod: raps, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, burresnerre, hanekro, storkenæb, lugtløs kamille, markforglemmigej, kornvalmue, agersennep og fuglegræs. 70-90 pct. effekt mod: kornblomst, tidsel, vellugtende kamille, ærenpris, tvetand og fersken- og vejpileurt.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der kun etableres korn, majs og græs. Efterfølgende afgrøde: Følgende afgrøder er følsomme overfor Ariane FG S: - kartoffel og andre arter af natskyggefamilien - ært, bønne, lupin og andre bælgplanter - gulerod og andre skærmblomstrende - salat og andre kurvblomstrende Vækstmateriale fra en afgrøde, der er behandlet med Ariane FG S, som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Derfor bør der ikke etableres følsomme afgrøder, umiddelbart efter vækstmateriale er nedmuldet. Plantemateriale: Plantemateriale fra Ariane FG S behandlet afgrøde må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   10-12 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Ukrudt med kimblade op til 4 løvblade samt god vækst.
Virkemåde
Ariane FG S er et systemisk middel. Alle tre aktivstoffer virker auxindannende i vækstpunkterne. På følsomme ukrudtsarter vil man normalt se en virkning 1-2 dage efter behandlingen. Væksten stopper, og planterne visner bort i løbet af 3-4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ariane FG S
Sikkerhedsdatablad
Ariane FG S
Vejledning i Planteværn  2024
Side 332
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.