Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Fenix
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Fenix
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
440,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  aclonifen
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 2,50 l/ha  0,400 BI/l
Kartofler 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Vinterraps) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vintersæd) 0,833 l/ha  1,20 BI/l
Ærter 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 0,738 l/ha 1,36 B/l
Miljøeffekt 4,79 l/ha 0,209 B/l
I alt 0,523 l/ha 1,91 B/l
 
Pesticidafgift: 280 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-417
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, friske ærter med og uden bælg, kartofler og tørrede ærter og bønner.
Behandlingsfrist
Må i friske ærter med og uden bælg ikke behandles senere end 70 dage før høst. Må i kartofler ikke behandles senere end 40 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 og P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må i gulerødder og løg ved splitdosis på maks 1+0,75+0,75 l/ha ikke anvendes nærmere end 2 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i løg ved dosis 1,5-2 l/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i tørrede ærter og friske ærter i vækststadie 11-30 ved dosis 0,5-1 l/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i kartofler ved dosis 1-2 l/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i bønner, tørrede og friske ærter og kartofler ved dosis 2-2,5 l/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i gulerødder og friske ærter ved dosis 2 l/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jan. 2015 31. okt. 2027 Fenix, reg.nr. 18-417 - udvidet godkendelse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. okt. 2015 31. okt. 2027 Godkendelse af Fenix (18-417) til mindre anvendelse mod ukrudt i Pastinak, Persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og priklebede med planteskolekulturer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. apr. 2020 31. okt. 2027 Godkendelse af Fenix (reg.nr. 18-417) til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. feb. 2021 31. okt. 2027 Godkendelse af Fenix (reg.nr. 18-417) til mindre anvendelse mod ukrudt i kørvel, pastinak, gulerødder, persille, dild, kommen, kornblomst, purløg, Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. mar. 2023 31. okt. 2027 Godkendelse af Fenix (reg.nr. 18-417) til mindre anvendelse mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porrer og bladselleri på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
S / 32
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Midlet må ikke anvendes til behandling af to på hinanden følgende afgrøder i samme vækstsæson.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Fenix og fyld op med den resterende vandmængde. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Alle bekæmpelsesmidler bør be-handles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Ved valg af handsker anbefales nitrilhandsker.Fenix kan blandes med Basta, Basagran 480, Command, og Titus. Fenix bør ikke udsprøjtes i blanding med Basagran M75. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.
Rengøring
Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Basagran SG, Boxer, Centium 36 CS, Command CS, Kalif 360 CS, Proman, Stomp CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Clomazon 360 CS, Clomate, Fighter 480, Proman SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Markærter med bælg, Markærter til modenhed, Markærter uden bælg Frøukrudt 2-2,5 lFør afgrødens fremspiring Højeste dosering imod kamille, burresnerre, pileurt og enårig rapgræs. Efter fremspiring suppleres med Fighter 480 / Basagran M75. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter pr. ha før fremspiring i ærter. Max. 1 behandling før fremspiring i ærter.
Markærter med bælg, Markærter til modenhed Frøukrudt 0,75-1 lÉn behandling, når ærterne er 5-8 cm høje Behandlingen foretages som én behandling, når ærterne er 5-8 cm høje, og foretages på tørre planter i god vækst. Der blandes med Fighter 480. Højeste dosering kun på lerholdige jorder. Fenix må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år efter fremspiring i ærter. Max. 2 behandlinger pr. år efter fremspiring i ærter.
Markærter med bælg, Markærter til modenhed Frøukrudt 0,5 l1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Splitsprøjtning efter fremspiring. Fenix anvendes i blanding med Fighter 480. Første sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadie og anden sprøjtning 7 dage senere når ukrudtet igen står på kimbladsstadiet, dog senest på ærternes stadie 32. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Anden sprøjtning kan undlades. Fenix må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år efter fremspiring i ærter. Max. 2 behandlinger pr. år efter fremspiring i ærter.
0,5 l2. sprøjtning 7 dage senere når næste hold ukrudt har kimblade
Kartofler Frøukrudt 1,5-2,5 lFør kartoflernes fremspiring (se bemærkninger) Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig. I kartofler beregnet til læggekartofler senest en uge før fremspiring. I industri- og konsumkartofler behandles umiddelbart før fremspiring. I kartofler til melproduktion anbefales blanding med Roundup eller Boxer. Ved stort ukrudt samt fremspirede kamiller, hanekro og stedmoder foretrækkes Roundup. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter/ha pr. år i kartofler. Max. 1 behandling pr. år i kartofler.
Kartofler Frøukrudt 1,5-2,5 lFør kartoflernes fremspiring (se bemærkninger) Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig. I kartofler beregnet til læggekartofler senest en uge før fremspiring. I industri- og konsumkartofler behandles umiddelbart før fremspiring. I kartofler til melproduktion anbefales blanding med Boxer.Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter/ha pr. år i kartofler. Max. 1 behandling pr. år i kartofler.
Hestebønner Frøukrudt 2-2,5 lFør afgrødens fremspiring Laveste dosering på let jord samt når der sprøjtes på fugtig jord. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter pr. ha. Max. 1 behandling.
Gulerødder Frøukrudt 2 lFør afgrødens fremspiring På veltillavet såbed og fugtig jord. Anvendelsen før fremspiring (1. løvblad) behandles på småt ukrudt, og behandlingen gentages efter 8-10 dage. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter/ha pr. år i gulerødder. Max. 3 behandlinger pr. år i gulerødder.
Gulerødder Frøukrudt 1 l1. sprøjtning Første behandling foretages på fugtig jord før fremspiring af gulerødderne. Efter fremspiring (1. løvblad) behandles på småt ukrudt, og behandlingen gentages efter 8--10 dage. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter/ha pr. år i gulerødder. Max. 3 behandlinger pr. år i gulerødder.
0,5-0,75 l2. sprøjtning 8-10 dage senere
0,5-0,75 l3. sprøjtning 8-10 dage efter 2. sprøjtning
Sætteløg Frøukrudt 1 lLige efter sætning Første behandling foretages på fugtig jord kort tid efter sætning af løgene. Der behandles på småt ukrudt, (kimbladsstadiet), og behandlingen gentages efter 8-10 dage. Fenix må maksimalt anvendes med 2,5 liter/ha pr. år i sætteløg. Max. 3 behandlinger pr. år i sætteløg.
0,5-0,75 l2. sprøjtning 8-10 dage senere
0,5-0,75 l3. sprøjtning 8-10 dage efter 2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Året efter anvendelse af Fenix kan der sås alle afgrøder. Efter anvendelse af Fenix i tidlige kartofler kan der sås korn om efteråret, når blot der foretages en grundig jordbehandling, for eksempel en pløjning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   høj  
Andet Et bekvemt såbed fremmer effekten.
Virkemåde
Aclonifen udsprøjtet før fremspiring optages af kimblade og kimstængel hos tokimbladet ukrudt og af kimbladet hos enkimbladede under fremspiringen. På fremspiret ukrudt optages aktivstoffet også over bladene. Aclonifen blokerer porphyrin-syntesen. Derved blokeres såvel chlorofyldannelse, cytochrome-b syntese og ånding. Den synlige effekt på ukrudt ses få dage efter udsprøjtningen, hvor væksten stopper, planten affarves og visner bort.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agersennep 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agerstedmoder 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agersvinemælk (frøfremspiret) 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agertidsel (frøfremspiret) 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. hanespore 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. pengeurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. rajgræs 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. svinemælk 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Bleg pileurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Burresnerre 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Enårig rapgræs 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Ferskenpileurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Flyvehavre 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Forglemmigej 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Fuglegræs 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Grøn skærmaks 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gråbynke (frøfremspiret) 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gul okseøje 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gulurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hanekro 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Haremad 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hundepersille 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hvidmelet gåsefod 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hyrdetaske 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kornblomst 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kornvalmue 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kruset skræppe 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kvik 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Liden nælde 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lugtløs kamille 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lægejordrøg 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Markærenpris 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Raps 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Skivekamille 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Snerlepileurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Sort natskygge 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkenæb 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkronet ærenpris 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Tvetand 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vejpileurt 2 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Generelt: Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser. Medbring brugsanvisning. Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge, medbring brugsanvisning. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 20 minutter. Under skylning spilles øjet godt op, og eventuelle kontaktlinser fjernes. Søg læge ved vedvarende ubehag. Medbring brugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fenix
Sikkerhedsdatablad
Fenix
Vejledning i Planteværn  2024
Side 144 til 146
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.