Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Command CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
695,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Kartofler 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-109
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, ærter, gulerødder og raps ikke anvendes senere end før fremspiring.
Forbehold
Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli)
Godkendt 8. maj 2013 15. jun. 2026 Command CS, reg.nr. 19-109
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse til kørvel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønne til foder og produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og fødevarer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. jul. 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS af mindre anvendelse i diverse blomsterfrø mod ukrudt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer og og prydplanter på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. apr. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS, reg.nr. 19-109, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS (19-109) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. sep. 2015 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS (19-109) og Stomp CS (19-205) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2020 15. jun. 2026 Godkendelse af Command CS (19-109) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder efter fremspiring

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat og 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Command CS
Sikkerhedsdatablad
Command CS
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.