Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Primus
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
EF-1343, EE-1000, DE 570
Pakningsstørrelse
0,5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Primus
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.755,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  florasulam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Græs og kløver 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 1,95 l/ha 0,514 B/l
Miljøeffekt 17,2 l/ha 0,0582 B/l
I alt 1,75 l/ha 0,572 B/l
 
Pesticidafgift: 82 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-45
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt i frøgræs og græs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. nov. 2016 31. dec. 2030 Primus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. mar. 2017 31. dec. 2030 Godkendelse af Primus (reg.nr. 64-45) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i juletræer og pyntegrønt. vejledning fås hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jun. 2022 31. dec. 2030 Godkendelse af Primus (reg.nr. 64-45) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. aug. 2022 31. dec. 2030 Godkendelse af Primus (reg.nr. 64-45) til mindre anvendelse mod ukrudt på rekreative græsarealer uden offentlig adgang (inkl. private haver)

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet indeholder florasulam, der tilhører HRAC Gruppe B. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. Afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave. Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde PRIMUS under omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet. PRIMUS er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. PRIMUS bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-P-ethyl (Primera Super), og clodinafop (Topik).
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Balaya, Catch, Cleave, Cossack OD, DFF, Hussar OD, Hussar Plus OD, Lenvyor, Moddus M, Moddus Start, Pixxaro EC, Primus XL, Proline EC 250, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Amistar, Ariane FG S, Cerone, Curbatur, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Flurostar XL, Glacis, Harmony Plus 50 SX, Himalaya Pro, LFS Prothioconazol, Medax Max, Mirador Forte EC, Mixin, Moddevo, Nicanor SG, Orius Gold, Profound, Proline Xpert EC 240, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Saracen Delta Max, Savvy, Sempra 500 SC, Sempra SC, Stemper, Tomahawk 200 EC, Trimmer SG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Foxtrot, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 0,06-0,075 lAfgrødens stadium 23-29  
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-39  
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29  
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-39  
Frøgræs, Græs Tokimbladet frøukrudt 0,075 lAfgrødens stadium 20-29 1. års marker. Primus kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter.
Frøgræs, Græs Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 30-39 1. års marker. Primus kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter.
Frøgræs, Græs Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 20-39 2. og flereårs marker. Primus kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der etableres korn, majs og græs. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-3 ºC    
Timers tørvejr 1      
Virkemåde
Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylureamidlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Agersennep 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Alm. brandbæger 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Alm. dværgløvefod 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Burresnerre 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Ferskenpileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Fliget brøndsel 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Forglemmigej 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Fuglegræs 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Gul okseøje 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hanekro 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Haremad 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Hundepersille 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Hvidmelet gåsefod 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hyrdetaske 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kamille 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kiddike 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kornblomst 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Kornvalmue 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Mælkebøtte 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Raps 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Snerlepileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Sort natskygge 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Stedmoder 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Svinemælk 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Tvetand 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Vejpileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Ærenpris 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Primus
Sikkerhedsdatablad
Primus
Vejledning i Planteværn  2024
Side 255 til 257
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.