Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

MaisTer
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
AEF6014-06H
Pakningsstørrelse
375 og 750 g
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
MaisTer
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,19 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/kg  foramsulfuron
10  g/kg  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 9,32  g/kg  iodosulfuron)
300  g/kg  isoxadifen-ethyl
(~ 272  g/kg  isoxadifen)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 150 g/ha  0,0067 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15.152 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 31.027 g/ha 0,0000 B/g
Miljøeffekt 1.891 g/ha 0,0005 B/g
I alt 1.595 g/ha 0,0006 B/g
 
Pesticidafgift: 0,094 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-442
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i al fodermajs (ensilagemajs, kolbemajs og kernemajs).
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 75 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jun. 2005 31. dec. 2024 MaisTer, reg.nr. 18-442
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2005 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af MaisTer (18-442) til brug i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt. Off-label godkendelse oprindeligt ansøgt af PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. apr. 2009 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af MaisTer (18-442) til ukrudtsbekæmpelse i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. jul. 2011 31. dec. 2024 Godkendelse af MaisTer (18-442) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i hyben
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 31. dec. 2024 Godkendelse af MaisTer (18-442) til mindre anvendelse mod ukrudt i æble, pære, blomme og kirsebær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. maj 2024 31. dec. 2024 Godkendelse af MaisTer (reg. nr. 18-442) til mindre anvendelse mod ukrudt i jordbær dyrket i højbedssystem på friland
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 MaisTer, reg.nr. 18-442, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemanisme, enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Sædskifte kan også inddrages i en strategi for at reducere risikoen for resistens.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
MaisTer kan blandes med Callisto og Starane 180. Normalt blandes kun 2 midler. Fyld tanken halvt op med rent vand, og tilsæt den afmålte mængde MaisTer, der hurtigt fordeles i vandet. Skal der tilsættes en blandingspartner, tilsættes denne først når MaisTer granulaterne er fuldstændig opløst. Fyld sprøjten med 85-100 pct. af beregnet vandmængde og tilsæt olien. Sien fjernes inden olien tilsættes, så olien straks kommer i kontakt med store mængder vand. Opblandet MaisTer bør ikke henstå gennem længere tid i sprøjten.
Rengøring
Da nogle afgrøder er meget følsomme for selv små rester af minimidler som eks. MaisTer skal sprøjten rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå, at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Skal opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
ATR Mesotrion 100 SC, Border 100 SC, Callisto, Fighter 480, Lumica, Onyx, Stomp CS, Temsa SC, Tocalis, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zeatrel, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Evolya, Harmony 50 SX, LFS Mesotrion, Meristo, Onyx EC, Starship Max, BioBor 150, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Focus Ultra
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fodermajs Agersennep, alm. pengeurt, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, raps, sort natskygge 50 g +
0,67 l MaisOil
Ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) NB! Behandling senest på majsens 8-bladstadie. Maks. 150 g MaisTer pr. ha pr. år.
Fodermajs Agerrævehale, agersvinemælk, alm. rajgræs, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, kamille, lægejordrøg, tvetand 100 g +
1,33 l MaisOil
Ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Enkeltbehandling. 50 - 150 g afhængig af ukrudtsart, sprøjtetidspunkt og eventuel blandingspartner. NB! Behandling senest på majsens 8-bladstadie. Maks. 150 g MaisTer pr. ha pr. år.
Fodermajs Agerrævehale, agersvinemælk, alm. rajgræs, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, kamille, lægejordrøg, tvetand 50 g +
0,67 l MaisOil
Ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Splitbehandling. NB! Behandling senest på majsens 8-bladstadie. Maks. 150 g MaisTer pr. ha pr. år.
50 g +
0,67 l MaisOil
2. sprøjtning 10-14 dage senere
Fodermajs Alm. hanespore, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, grøn skærmaks, kvik 100 g +
1,33 l MaisOil
Ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) NB! Behandling senest på majsens 8-bladstadie. Maks. 150 g MaisTer pr. ha pr. år.
50 g +
0,67 l MaisOil
2. sprøjtning 10-14 dage senere
Fodermajs Snerlepileurt, vejpileurt, ærenpris 100 g +
1,33 l MaisOil
Ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Tilsæt Callisto eller Starane 180. Effekten mod især snerle- og vejpileurt samt ærenpris er ikke tilstrækkelig. Ligeledes kan effekten imod andre pileurter i enkelte tilfælde variere. Hvor disse arter er et stort problem, anbefales det at tilsætte 0,25 ltr. Starane 180 ved hver sprøjtning, eller at udsprøjte 0,75 ltr. Callisto enten på det først fremspirerede ukrudts kimblade eller i blanding med den første MaisTer-behandling. Hvor ærenpris er et problem vælges Callisto som blandingspartner. NB! Behandling senest på majsens 8-bladstadie. Maks. 150 g MaisTer pr. ha pr. år.
50 g +
0,67 l MaisOil
2. sprøjtning 10-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da MaisTer hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC    
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Begge aktivstoffer i MaisTer, foramsulfuron og iodosulfuron, tilhører gruppen af sulfonylureamidler. Virkemekanismen er for begge aktivstoffer en blokering af aminosyresyntesen. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres de aktive stoffer ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af aminosyrerne, isoleucin og valin. MaisTer indeholder en safener der betyder, at afgrøden ikke påvirkes. Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Bring den forulykkede ud i det fri. Undgå afkøling (tildækning med f.eks. tæppe). Bevidstløse lægges med hovedet lavt (aflåst sideleje). Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. Opsøg læge eller tilkald ambulance. Medbring brugsanvisning eller etikette. Indånding: Se generelt. Hud: Forurenet tøj fjernes straks. Kommer stof på huden vaskes med store mængder vand. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge. Indtagelse: Søg straks læge. Opkastning må ikke fremkaldes. Skyl munden grundigt med vand. Modgift: Ingen kendt. Symptomatisk behandling.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
MaisTer
Sikkerhedsdatablad
MaisTer
Vejledning i Planteværn  2024
Side 277 til 279
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.