Middeldatabasen   18. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Legacy 500 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Legacy
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Legacy 500 SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
420,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Majs 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
Vintersæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vårsæd 0,150 l/ha  6,67 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,956 l/ha 1,05 B/l
Miljøeffekt 3,94 l/ha 0,254 B/l
I alt 0,770 l/ha 1,30 B/l
 
Pesticidafgift: 192 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-26
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 28.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. nov. 2011 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse i purløg til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2012 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse i gulerod, pastinak og persillerod. Registreringsindehaver: Niels Ege Nielsen, Limfjords.
Godkendt 13. mar. 2013 15. jan. 2027 Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse i priklebede med planteskolekulturer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2013 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. jul. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. aug. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse i frøgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. apr. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i juletræer. Brugsanvisning kan erhverves hos PC-Consult, Borupvej 102 B, 4140 Borup
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. aug. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. okt. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse mod ukrudt i pære og æble
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. maj 2016 15. jan. 2027 Godkendelse af Legacy 500 SC (396-26) til mindre anvendelse mod ærenpris i fodermajs
Under revurdering 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produkt Legacy® 500 SC tilhører gruppen af Pyridinecarboxamides (HRAC gruppe F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke fundet tilfælde med resistens. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
F1 / 12
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Legacy 500 SC og fyld op med den resterende vandmængde. Sørg for god omrøring før og under sprøjtning. Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Når sprøjtearbejdet er afsluttet foretages en normal, grundig rengøring af udstyret.
Rengøring
Sprøjten bør rengøres med vand umiddelbart efter sprøjtningens afslutning ved at fortynde en eventuel rest 10 gange og udsprøjte denne på den netop behandlede afgrøde. Herefter spules tanken med 10 pct. af sit rumindhold 2 gange. Skyllevandet udsprøjtes på et areal, hvor eventuelle rester ikke kan gøre skade. Alle ventiler på sprøjten bør betjenes således, at skyllevandet kommer rundt i alle kroge. Skyllevandet må ikke løbe i kloakker, dræn, brønde og lignende. Udvendig rengøring af traktor og sprøjte med vand bør gøres på et græsdækket areal efter sprøjtningens afslutning.
Opbevaring
Opbevares utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevare, drikkevarer samt foderstoffer. Skal opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Mateno Duo SC 600, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Boxer, CCC 750, Cycocel 750, Express 50 SX, Flight Xtra, Glyphomax 48 HL, Glyphomax 480 HL, Glyphomax 480 SL, Mustang forte, Pixxaro EC, Zypar, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej 0,15 lEfterår på afgrødens stadium 00-28 Legacy 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt.
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej 0,24 lAfgrødens stadium 20-28 Legacy 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt.
Vårbyg, Vårhvede Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej 0,1 lAfgrødens stadium 00-19 Legacy 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt.
Vårbyg, Vårhvede Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej 0,15 lAfgrødens stadium 20-28 Legacy 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Legacy 500 SC om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning. Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Legacy 500 SC behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2 ºC    
Jordfugtighed   høj  
Nattefrostrisiko   ingen  
Andet På humusjorde kan der være nedsat effekt.
Virkemåde
Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning. Indånding: Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende. Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs. Hudkontakt: Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe. Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Legacy 500 SC
Sikkerhedsdatablad
Legacy 500 SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 225 til 230
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.