Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Kerb 400 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Kerb Flo 400
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Kerb 400 SC
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
317,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  propyzamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,25 l/ha  0,800 BI/l
(Areal udenfor vækstsæsonen) 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Græs og kløver 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vinterraps 1,25 l/ha  0,800 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 5,00 l/ha 0,200 B/l
Miljøeffekt 32,9 l/ha 0,0304 B/l
I alt 1,72 l/ha 0,580 B/l
 
Pesticidafgift: 90 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-72
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlebælg til frø, kællingetand til frø, skorzonerrod til frø, frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps, solbær, hindbær, stikkelsbær og ribs ikke anvendes senere end 120 dage før høst. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Ved behandling i frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer må der maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i vinterraps, solbær, hindbær, stikkelsbær og ribs ikke anvendes senere end 120 dage før høst. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. jul. 2018 30. nov. 2024 Udvidet godkendelse af Kerb 400 SC, reg.nr. 64-72
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. feb. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Kerb 400 SC, reg.nr. 64-72, til mindre anvendelse mod græsukrudt i alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs til frøproduktion udlagt i dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. nov. 2020 30. nov. 2024 Godkendelse af Kerb 400 SC (64-72) til mindre anvendelse mod ukrudt i kørvel, persille, bladbeder, bederoer, timian, kålafgrøder, flerårige blomster, majroe og purløg til frøproduktion på friland.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. okt. 2022 30. nov. 2024 Godkendelse af Kerb 400 SC (reg.nr. 64-72) til mindre anvendelse mod græsukrudt i afgrøder til frøproduktion udbragt mellem rækker med afskærmet sprøjteudstyr
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Kerb 400 SC, reg.nr. 64-72, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Kerb 400 SC indeholder aktivstoffet propyzamid, som tilhører HRAC virkningsklasse K1, og som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
K1 / 3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Kerb 400 SC i fyldestationen.
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Kerb 400 SC bør opbevares tillukket og ved en temperatur over +5º C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Belkar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1-1,25 lNovember-december Minimum vækststadie BBCH 15. Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. 1,0 l/ha anbefales til bekæmpelse af enårig rapgræs samt spildkorn af hvede eller byg under gode forhold. Ved bekæmpelse af øvrige arter anbefales 1,25 l/ha.
Skorzonerrod til frøavl Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1-1,25 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter.
Humlesneglebælg til frøavl, Kællingetand til frøavl, Lucerne til frøavl Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter.
Alsikekløver til frøavl, Hvidkløver til frøavl, Rødkløver til frøavl Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1 lNovember-december NB! Kløver uden græsudlæg. Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter.
Hindbær, Ribs, Solbær, Stikkelsbær Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. Bemærk! Bærkulturer må kun behandles i afgrøderækken samt at buske og træer skal være rodfæstede på voksestedet inden behandling med Kerb 400 SC. Dette vil normalt være tilfældet ca. 3 måneder efter udplantning. Rodfæstede træer og buske tåler oversprøjtning med Kerb 400 SC.
Beplantninger, Læhegn, Skov Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. Bemærk! Buske og træer skal være rodfæstede på voksestedet inden behandling med Kerb 400 SC. Dette vil normalt være tilfældet ca. 3 måneder efter udplantning. Rodfæstede træer og buske tåler oversprøjtning med Kerb 400 SC.
Planteskolekulturer Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 0,875 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter i 1. års priklebede af løv- og nåletræer.
Planteskolekulturer Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale 1 lNovember-december Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter i 2. års priklebede af løv- og nåletræer.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Efter grundig pløjning kan der etableres vårraps, ærter, majs og kartofler. Efterfølgende afgrøde: Forud for etablering af vintersæd skal der pløjes på lettere jordtyper (JB 1-4). Kraftig stubbearbejdning er tilstrækkeligt på tungere jordtyper (JB 5-10). Efter anvendelse af Kerb 400 SC bør nyplantning af træer og buske først ske det følgende efterår.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   lav jordtemp. 10-12 ºC
Jordfugtighed   god  
Andet Udsprøjtning på frossen jord er mulig, men udsprøjtning på snedække bør undgås af hensyn til risikoen for overfladeafstrømning. Virkningen af Kerb 400 SC er utilstrækkelig på jorde med et humusindhold over 5%.
Virkemåde
Propyzamid er et jordmiddel som efter optagelse gennem rødderne blokerer for celledelingen i følsomme planter. Det bevirker at både rod- og skudvækst stopper. Virkningen ses ofte først i det tidlige forår når væksten starter.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerrævehale 0,625 l/ha Dow AgroSciences  
Agerrævehale 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Alm. spergel 1,25 l/ha  
Burresnerre 1,25 l/ha  
Byg spildkorn 0,625 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Enårig rapgræs 0,625 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Enårig rapgræs 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Forglemmigej 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Fuglegræs 0,625 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Fuglegræs 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Hejre 0,625 l/ha  
Hejre 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Hejrenæb 1,25 l/ha  
Hvede spildkorn 0,625 l/ha Dow AgroSciences  
Hvidmelet gåsefod 1,25 l/ha  
Hyrdetaske 1,25 l/ha  
Kamille 1,25 l/ha  
Kvik 1,25 l/ha  
Liden nælde 1,25 l/ha  
Lægejordrøg 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Pileurt 1,25 l/ha  
Rajgræs 0,625 l/ha Dow AgroSciences  
Rajgræs 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Rug spildkorn 0,625 l/ha Dow AgroSciences  
Rug spildkorn 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Sort natskygge 1,25 l/ha  
Stedmoder 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Tvetand 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Vindaks 0,625 l/ha Dow AgroSciences  
Vindaks 1,25 l/ha Dow AgroSciences  
Ærenpris 0,625 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
Ærenpris 1,25 l/ha Landsforsøgene 1992-94  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kerb 400 SC
Sikkerhedsdatablad
Kerb 400 SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 396 til 397
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.