Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Callisto
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
A12739A, Callisto 100 SC
Pakningsstørrelse
5 og 20 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Callisto
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
210,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  mesotrion
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 1,50 l/ha  0,667 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 24,0 l/ha 0,0417 B/l
Miljøeffekt 28,2 l/ha 0,0354 B/l
I alt 1,99 l/ha 0,502 B/l
 
Pesticidafgift: 73 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-185
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.
Behandlingsfrist
Må i majs ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. maj 2018 31. maj 2033 Godkendelse af Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs
Godkendt 25. maj 2018 31. maj 2033 Callisto, reg.nr. 1-185
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. okt. 2019 31. maj 2033 Godkendelse af Callisto (reg.nr. 1-185) til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. maj 2024 31. maj 2033 Godkendelse af Callisto (reg.nr. 1-185) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme og man kender ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler. Anvendelse af Callisto i majssædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistens.
Resistensklasse
F2 / 27
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ved anvendelse af Callisto i tankblandinger, tilsættes blandingspartneren efter Callisto. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning med vand. Blandingen udsprøjtes straks. Callisto kan blandes med mangansulfat. Tilsæt mangansulfat til sidst og bland det gerne op i vand inden det hældes i sprøjten. Sørg for god omrøring og lad omrøreren køre efter opblanding.
Rengøring
Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l /1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear™ Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Catch, Fighter 480, MaisTer, Onyx, Stomp CS, BioBor 150, Yaravita Gramitrel, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zeatrel, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Onyx EC, Tomahawk 200 EC, Bor MEA 150, BorSupport 150F, NoroTec Bor, Solubor DF, YaraVita Bortrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Majs Agersennep, agerstedmoder, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 0,75 l1. sprøjtning, ukrudt max. 2 løvblade Med splitbehandling opnås den mest sikre virkning, og den bør altid foretrækkes, når forholdene betinger det. Da Callisto er meget skånsom overfor majs, kan behandling udføres uafhængig af majsens vækststadie fra ukrudtets kimbladstadie, indtil det ikke længere er muligt at gennemtrænge majsens bladmasse med sprøjtevæsken. Såfremt koldt vejr medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve. Til bekæmpelse af tidsel og gråbynke anbefales at behandle med 3 x 0,5 l/ha.
0,75 l2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
Majs Agersennep, agerstedmoder, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 1,5 lUkrudt max. 3-4 løvblade Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Da Callisto er meget skånsom overfor majs, kan behandling udføres uafhængig af majsens vækststadie fra ukrudtets kimbladstadie, indtil det ikke længere er muligt at gennemtrænge majsens bladmasse med sprøjtevæsken. Såfremt koldt vejr medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efter anvendelse af Callisto må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås majs. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1-2   2  
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Såfremt koldt vejr eller stor temperatur forskel mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen fortsætter væksten og begynder at få grøn farve. Sprøjtning under ugunstige vejrforhold kan give lettere klorotiske pletter på bladene, symptomer der normalt er forbigående og ikke har betydning for udbyttet
Virkemåde
Callisto er et kombineret jord- og bladherbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder at der også sker en bekæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Callisto
Sikkerhedsdatablad
Callisto
Vejledning i Planteværn  2021
Side 356 til 362
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.