Middeldatabasen   19. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Trimmer SG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Trimmer SG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,85 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3.344 g/ha 0,0003 B/g
Miljøadfærd 787 g/ha 0,0013 B/g
Miljøeffekt 5.522 g/ha 0,0002 B/g
I alt 571 g/ha 0,0018 B/g
 
Pesticidafgift: 0,256 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-65
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12-27 er 10,0 g Trimmer SG/ha og i vækststadie 28 -39 er den 15,0 g Trimmer SG/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Trimmer SG/ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 13,5 gTrimmer SG/ha i vækststadie 12-29 og 15,0 g Trimmer SG/ha i vækststadie 30 - 39. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuronmethyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Vintersæd med udlæg af hundegræs til frø
Vintersæd med udlæg af italiensk rajgræs til frø
Vintersæd med udlæg af rødsvingel til frø
Vårsæd
Vårsæd med udlæg af alm. rajgræs til frø
Vårsæd med udlæg af engrapgræs til frø
Vårsæd med udlæg af græs til foder/"grønne marker"
Vårsæd med udlæg af hundegræs til frø
Vårsæd med udlæg af italiensk rajgræs til frø
Vårsæd med udlæg af rødsvingel til frø','Godkendt til'); return true;" onmouseout="nd(); return true;"> Godkendt
5. okt. 2018 30. nov. 2024 Trimmer SG, reg.nr. 11-65 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. dec. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Trimmer SG (11-65) til mindre anvendelse til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Trimmer SG, reg.nr. 11-65, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Virkemåde gruppe: Trimmer SG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe: B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, vindaks og gul okseøje, samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger 1) Hvis der er konstateret resistens over for Trimmer SG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel mod denne ukrudtsart. 2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Trimmer SG i tankblanding efter følgende retningslinjer: Efterårsanvendelse: To-kimbladet ukrudt: Der tankblandes med diflufenican eller eventuelt med et bredspektret græsmiddel der også bekæmper to-kimbladet ukrudt Forårsanvendelse: For nuværende anbefales det at udsprøjte Trimmer SG i tankmix med anbefalet dosering af et fluroxypyr-holdigt produkt og/eller et diflufenican-holdigt produkt. Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Trimmer SG kan generelt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Trimmer SG kan endvidere blandes med flydende manganprodukter. Fremstilling af sprøjtevæsken: Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Tilsæt den beregnede mængde Trimmer SG under omrøring, når det er opløst tilsættes en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med seperat vandtank med tilstrækkelig kapacitet ( svarende til 10-15% af tankens kapacitet), sålede, at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken tømmes helt imellem hver skylning/vask. Rengøring foretages med All Clear® Extra (se efterfølgende vejledning). Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler. BEMÆRK! Husk at aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld næsten 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/ vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA pr. 10 liter vand.
Opbevaring
Den uåbnede pakning skal opbevares tørt. Anbrudt emballage skal opbevares tæt tillukket.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Entargo, Lenvyor, Optimus Max, Trimaxx M, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, CCC 750, Cycocel Extra, DFF, Himalaya Pro, Lamdex, Primus, Sempra SC, Starane XL, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Express Gold 33 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd, Vintersæd med udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på afgrødens stadium 11-14 Vintersæd inkl. med udlæg til foder og grønne marker. Behandling foretages når ukrudtet har ca. 2 blade. Må kun anvendes én gang i vækstsæsonen.
Vintersæd, Vintersæd med udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 13,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-29 Forårsbehandling. Vintersæd inkl. med udlæg til foder og grønne marker. Der behandles tidligt forår, efter at væksten er begyndt. Må kun anvendes én gang i vækstsæsonen.
Vintersæd, Vintersæd med udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Fra afgrødens stadium 30 Forårsbehandling. Vintersæd inkl. med udlæg til foder og grønne marker. Må kun anvendes én gang i vækstsæsonen.
Vårsæd uden udlæg Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-27 Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Må kun anvendes én gang i vækstsæsonen.
Vårsæd uden udlæg Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Fra afgrødens stadium 28 Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Må kun anvendes én gang i vækstsæsonen.
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-27 Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade. Bemærk: Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/ hæmmes.
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Fra afgrødens stadium 28 Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade. Bemærk: Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/ hæmmes.
Korn med udlæg af alm. rajgræs til frø, Korn med udlæg af engrapgræs til frø, Korn med udlæg af hundegræs til frø, Korn med udlæg af italiensk rajgræs til frø, Korn med udlæg af rødsvingel til frø Tokimbladet frøukrudt 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Se bemærkninger Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt har 1-4 blade. Bemærk: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet.
Udlæg af alm. rajgræs efter høst af dæksæd, Udlæg af engrapgræs efter høst af dæksæd, Udlæg af hundegræs efter høst af dæksæd, Udlæg af ital. rajgræs efter høst af dæksæd, Udlæg af rødsvingel efter høst af dæksæd Tokimbladet frøukrudt 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efter høst på småt ukrudt i vækst Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet er i vækst igen efter høsten. Trimmer SG må ikke anvendes i frøgræs, det år frøgræsset skal høstes.
Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst Tokimbladet frøukrudt 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade. Bemærk: Trimmer SG må ikke anvendes i frøgræs, det år frøgræsset skal høstes.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Om efteråret efter behandling med Trimmer SG kan der sås korn, evt. med udlæg, og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder (f.eks. roser), hvis der er brugt Trimmer SG om foråret. Om foråret året efter en behandling med Trimmer SG er der ingen begrænsninger i, hvad der kan plantes/sås. Omsåning: I tilfælde af omsåning om foråret af et efterårsbehandlet areal, kan der dyrkes korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, hør, raps, hestebønner, ærter og kartofler. Hvis et forårsbehandlet areal skal omsås, kan der kun sås korn samme forår. Til ukrudtsbekæmpelse på omsåede arealer, bør der ikke anvendes Trimmer SG eller et andet produkt fra samme virkemåde: Virkemådeklasse B.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trimmer SG
Sikkerhedsdatablad
Trimmer SG
Vejledning i Planteværn  2021
Side 457 til 460
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.