Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Express 50 SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Express 50 SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,85 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3.344 g/ha 0,0003 B/g
Miljøadfærd 787 g/ha 0,0013 B/g
Miljøeffekt 5.522 g/ha 0,0002 B/g
I alt 571 g/ha 0,0018 B/g
 
Pesticidafgift: 0,256 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-69
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12 - 27 er 10,0 g Express 50 SX/ha og i vækststadie 28 - 39 er den 15,0 g Express 50 SX/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Express 50 SX/ ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 13,5 g Express 50 SX/ha i vækststadie 12 - 29 og 15,0 g Express 50 SX/ ha i vækststadie 30 - 39. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31.juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Vintersæd med udlæg af hundegræs til frø
Vintersæd med udlæg af italiensk rajgræs til frø
Vintersæd med udlæg af rødsvingel til frø
Vårsæd
Vårsæd med udlæg af alm. rajgræs til frø
Vårsæd med udlæg af engrapgræs til frø
Vårsæd med udlæg af græs til foder/"grønne marker"
Vårsæd med udlæg af hundegræs til frø
Vårsæd med udlæg af italiensk rajgræs til frø
Vårsæd med udlæg af rødsvingel til frø','Godkendt til'); return true;" onmouseout="nd(); return true;"> Godkendt
5. okt. 2018 30. nov. 2024 Express 50 SX, reg.nr. 11-69 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. aug. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Express 50 SX (reg.nr. 11-69) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Express 50 SX (reg.nr. 11-69) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. dec. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Express 50 SX (reg.nr. 11-69) til mindre anvendelse til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Express 50 SX, reg.nr. 11-69, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Der er fundet resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, hanekro, gul okseøje og hyrdetaske.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Balaya, Cuadro NT, Entargo, Foxtrot, Lenvyor, Optimus Max, Primera Super, Trimaxx M, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, Cycocel 750, Cycocel Extra, DFF, Folicur Xpert EC 240, Himalaya Pro, Lamdex, Legacy 500 SC, Moddus M, Orius Gold, Primus, Proline Xpert EC 240, Prosaro, Saracen Delta Max, Saracen M, Sempra SC, Starane XL, Stemper, Talius EC, Topik EC, U46 M, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Express Gold 33 SX, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 11-12 (1-2 løvblade) Efterår, fra stadie 11: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmigej, hyrdetaske, spildraps, kornvalmue og andre overvintrende ukrudtsarter. Behandling foretages når ukrudtet har ca. 2 blade.
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 13,5-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når ukrudtet er i vækst Forår, Stadie 12 - 29: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmigej, spildraps, hyrdetaske, kornvalmue og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages tidligt forår, efter væksten er begyndt. Dosering: 13,5 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Forår, Stadie 30-39: Alm. fuglegræs, kamille, mark-forglemmigej, spildraps, hyrdetaske, korn-valmue og andre ifølge virkningsspektrum. Dosering: 15 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel.
Vårsæd uden udlæg Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 10-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Stadie 12-27: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Dosering: 10 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Stadie 28-39: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. Fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Dosering: 15 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel.
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 10-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade. Dosering, kornets vækststadie 12-27: 10 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Dosering, kornets vækststadie 28-39: 15 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/hæmmes.
Korn med udlæg af alm. rajgræs til frø, Korn med udlæg af engrapgræs til frø, Korn med udlæg af hundegræs til frø, Korn med udlæg af italiensk rajgræs til frø, Korn med udlæg af rødsvingel til frø Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Udlægsåret: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet. Dosering: 7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Evt. i tankblanding med DFF eller fluroxypyrholdige produkter. Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade.
Alm. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Engrapgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Hundegræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Ital. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Rødsvingel til frø efterår efter høst af dæksæd Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst. Dosering: 7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet er i vækst igen efter høsten. Express 50 SX må ikke anvendes i frøgræs, det år frøgræsset skal høstes.
Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Godkendelsen lyder på alle nye sorter. I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst. Dosering: 7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredemiddel. Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade. Testene er udført med Express ST. Der tages derfor et vist forbehold, men der ikke ser set forskel på selektiviteten i de to formuleringer i kornforsøgene.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bisperbjerg Hospital) 82121212
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Express 50 SX
Sikkerhedsdatablad
Express 50 SX
Vejledning i Planteværn  2024
Side 446 til 449
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.