Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Conserve
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Conserve
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
1.004,90 kr/l  (12. jul. 2013)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
120  g/l  spinosad
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-51
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af trips og minerfluer i prydplanter, agurk og tomat i væksthuse.
Behandlingsfrist
Må i tomater og agurker ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. okt. 2009 15. mar. 2026 Conserve, reg.nr. 64-51
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2014 15. mar. 2026 Godkendelse af Conserve (64-51) til mindre anvendelse til bekæmpelse af trips og minérfluer i raps i væksthus (forædling)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. apr. 2017 15. mar. 2026 Godkendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) til mindre anvendelse i væksthus mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucola og salat
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. nov. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) til mindre anvendelse mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads
Dispensation 17. maj 2024 29. aug. 2024 Dispensation til anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) med spinosad mod larver af selleriminérfluen i bladselleri og løgminerfluen i porrer, forårsløg, bundtløg og løg i 2024
Dispensation 14. jun. 2024 28. sep. 2024 Dispensation til anvendelse af Conserve (reg. nr. 64-51) med spinosad mod pletvingefrugtfluen i jordbær, brombær, hindbær, blåbær, kirsebær og blomme i 2024
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Conserve, reg.nr. 64-51, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at reducere muligheden for udvikling af resistens bør man: -Ikke behandle mere end 6 gange over en 12 månedersperiode -Kun tre gentagende behandlinger per kulturforløb. -Skift med insekticider med en anden virkemekanisme.
Resistensklasse
5A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
For at sikre en grundig sammenblanding af produktet, vend bunden på beholderen med CONSERVE i vejret flere gange, før den åbnes. Fyld sprøjtebeholderen halvt med vand og tilfør den nødvendige mængde CONSERVE, mens sprøjtens omrører er tilkoblet. Ved bekæmpelse af minerfluer tilsættes samtidig olie. Tilsæt derefter den resterende vandmængde. Lad omrøring på sprøjten være tilkoblet under udsprøjtning.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Hold beholderen lukket og opbevar frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Agurk i væksthus, Tomater i væksthus Trips 0,8 lVed begyndende angreb NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,08% (80 ml pr. 100 l vand). Behandling foretages, når de første larver eller voksne trips ses. Det anbefales at foretage 2-3 på hinanden følgende behandlinger med 7 dages mellemrum. Sprøjtefrist 3 dage.
Agurk i væksthus, Tomater i væksthus Minerfluer 0,8 l +
0,5 l Renol
Ved begyndende angreb NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,08% (80 ml pr. 100 l vand). Tilsæt 0,05% Renol (50 ml pr. 100 l vand). Vær opmærksom på tålsomheden! Behandling foretages, når de voksne minerfluer ses eller ved synlige æglægningshuller. Det anbefales at foretage 2-3 på hinanden følgende behandlinger med 7 dages mellemrum. Sprøjtefrist 3 dage.
Prydplanter i væksthus Trips 0,75 lVed begyndende angreb NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,075% (75 ml pr. 100 l vand). Behandling foretages, når de første larver eller voksne trips ses. Det anbefales at foretage 1-2 på hinanden følgende behandlinger med 5-7 dages mellemrum.
Prydplanter i væksthus Minerfluer 1 l +
0,5 l Renol
Ved begyndende angreb NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,1% (100 ml pr. 100 l vand). Tilsæt 0,05% Renol (50 ml pr. 100 l vand). Vær opmærksom på tålsomheden! Behandling foretages, når de voksne minerfluer ses eller ved synlige æglægningshuller. Det anbefales at behandle 2 gange.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
CONSERVE er ikke forenelig med anvendelsen af biologisk bekæmpelse. CONSERVE er testet på en række nyttedyr og informationer vedrørende anvendelse af CONSERVE i integreret plantebeskyttelsesprogrammer (IPM) er tilgængelig hos leverandøren.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Kontaktmiddel. På grund af resistensrisiko anbefales det at skifte mellem midler med forskellig virkemekanisme. Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Conserve
Sikkerhedsdatablad
Conserve
Vejledning i Planteværn  2024
Side 426 til 427
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.