Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Kaiso Sorbie
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Kaiso Sorbie 50 EG
Pakningsstørrelse
0,6 og 3 kg
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Kaiso Sorbie
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.112,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/kg  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Græs og kløver) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Grøntsager) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Kartofler 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Majs) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Roer) 0,125 kg/ha  8,00 BI/kg
Vinterraps 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
Vintersæd 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
Vårraps 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
Vårsæd 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Ærter) 0,125 kg/ha  8,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,02 kg/ha 0,166 B/kg
Miljøadfærd 17,5 kg/ha 0,0571 B/kg
Miljøeffekt 0,183 kg/ha 5,45 B/kg
I alt 0,176 kg/ha 5,68 B/kg
 
Pesticidafgift: 796 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-25
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, korn og kartofler.
Behandlingsfrist
Må i raps, korn og kartofler ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. feb. 2014 31. dec. 2024 Kaiso Sorbie, reg.nr. 347-25
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Kaiso Sorbie, reg.nr. 347-25, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkernekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme. Kaiso Sorbie indeholder aktivstoffet Lambda-cyalothrin (pyretroider, IRAC resistens gruppe 3A). Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Kaiso Sorbie og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme. Der kan være mange grunde til dårlig effekt, såsom dårlig timing og dårligt sprøjteudstyr eller uhensigtsmæssig brug af sprøjten.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Kaiso Sorbie er fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer. Fysisk blandbar indebærer at der ikke sker udfældning. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm. Kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler.
Opbevaring
Opbevares under kølige, tørre forhold.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Agroxone, Balaya, Belkar, Entargo, Fibro, Input EC 460, Korvetto, Lenvyor, Mateno Duo SC 600, Metaxon, Nuance Max 75 WG, Optimus Max, Propulse SE 250, Saracen M, Stabilan Extra, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zeatrel, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Caryx, Fibro EC, Himalaya Pro, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, Pixxaro EC, PRO-Tector, Stemper, Talius EC, Tombo, Zorvec Enicade, Zypar
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Goltix 70 WG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps Bladribbesnudebille, glimmerbøsser, rapsjordloppe, skulpegalmyg, skulpesnudebille 0,15 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist 28 dage. Max 1 behandling per vækstår.
Byg, Havre, Hvede, Rug, Triticale Bladlus, kornbladbiller, trips 0,15 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist 28 dage. Max 1 behandling per vækstår.
Kartofler Bladlus 0,15 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist 28 dage. Max 1 behandling per vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktioner for omsåning eller efterfølgende afgrøder ved brug af Kaiso Sorbie.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Andet Kaiso Sorbie er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
Virkemåde
Kaiso Sorbie er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Kaiso Sorbie virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter, der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Kaiso Sorbie en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. For yderligere oplysninger om førstehjælp se sikkerhedsdatablad punkt 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kaiso Sorbie
Sikkerhedsdatablad
Kaiso Sorbie
Vejledning i Planteværn  2024
Side 316 til 322
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.