Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Aliette WG 80
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Aliette, Aliette 80 WG, Aliette WG
Pakningsstørrelse
1 og 6 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Aliette WG 80
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
306,00 kr/kg  (23. sep. 2020)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  fosetyl-Al
(~ 249  g/kg  fosetyl)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,00 kg/ha  0,999 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 139 kg/ha 0,0072 B/kg
Miljøeffekt 69,4 kg/ha 0,0144 B/kg
I alt 14,0 kg/ha 0,0716 B/kg
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-407
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, agurk, asier, squash, græskar og melon på friland og i væksthus, salat på friland samt prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i agurk, asie, squash, græskar og melon ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. jun. 2012 15. mar. 2026 Aliette 80 WG, reg.nr. 18-407
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. sep. 2012 15. mar. 2026 Godkendelse til mindre anvendelse af Aliette WG 80 (18-407) til bekæmpelse af vinskimmel/falsk meldug på vinstokke/vindruer på friland til brug for vinproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. apr. 2019 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æble og pære
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. aug. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod bladskimmel og Phytophtora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. feb. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod agurkeskimmel i agurk, asier, squash, græskar og melon i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. feb. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod jordbærrødmarv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Aliette 80 WG, reg.nr. 18-407, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
33
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Sprøjtning: Sprøjten fyldes halvt op med vand, Aliette WG tilsættes, og den resterende vandmængde tilsættes under omrøring. I væksthuse angives doseringen ofte i procent styrke. Den vejledende dosering af Aliette WG er 3,0-4,0 kg/ha, svarende til 0,3-0,4 % opløsning. Eksempel: 0,3 % opløsning: 300 g Aliette WG opløst i 100 ltr vand rækker til behandling af ca. 1000 m2.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt. Opbevares utilgængeligt for børn.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Jordbær i væksthus, Jordbær på friland Læderråd i jordbær, rødmarv 0 kgForebyggende behandling Dypning: Dosering: 250 g i 100 liter vand. Udplantningsplanter sættes med rødderne i en 0,25 % opløsning i 15-30 min. (max.) før udplantning. Egnede handsker skal anvendes ved håndtering af behandlede planter.
Jordbær i væksthus, Jordbær på friland Læderråd i jordbær, rødmarv 4 kgForebyggende behandling Sprøjtning: Vandmængde 800-1000 liter/ha. Der foretages opfølgende båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning. Hvis det er koldt og fugtigt kan foretages yderligere behandling efter 20-30 dage. I etablerede kulturer foretages én årlig sprøjtning i midten af september. Ved konstaterede angreb kan det være nødvendigt med en forårsbehandling. Maksimalt 3 behandlinger.
Agurk i væksthus, Agurk på friland, Asier i væksthus, Asier på friland, Græskar i væksthus, Græskar på friland, Melon i væksthus, Melon på friland, Squash (zucchini) i væksthus, Squash (zucchini) på friland Agurkeskimmel 4 kgForebyggende behandling Sprøjtning: Vandmængde 1000 liter/ha. Afgrøden behandles lige inden infektionen kan ses (forebyggende). Ved kraftigt smittetryk gentages behandlingen med 8 dages interval. Maksimalt 2 behandlinger i melon, squash og græskar og 4 behandlinger i agurk og asier.
Salat på friland Salatskimmel 3 kgForebyggende behandling Sprøjtning: Vandmængde 1000 liter/ha. Udsprøjtes umiddelbart efter plantning og efter behov med et interval på 10-21 dage. Der eftervandes med 5-10 mm vand afhængigt af jordfugtigheden; herved opnås den bedste effekt, og risikoen for stress-skader mindskes. Hvis det ikke er muligt at vande, blandes 1 kg kalk/ha i sprøjtevæsken inden udsprøjtningen. Maksimalt 4 behandlinger.
Planteskolekulturer i væksthus, Planteskolekulturer på friland, Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Bladskimmel 4 kgForebyggende behandling Sprøjtning: Vandmængde 1000 l/ha. Kulturen behandles inden angreb kan registreres i sekvensbehandling med andre produkter; derved forhindres resistens effektivt. Der behandles med 5-7 dages interval. Efter udsprøjtning vandes med 5-10 mm vand afhængigt af jordfugtigheden; herved opnås den bedste effekt, og risikoen for stressskader mindskes. Maksimalt 4 behandlinger. NB! Aliette WG 80 bør ikke anvendes i Peperomia, Primula obconica og ældre Gerbera sorter.
Planteskolekulturer i væksthus, Planteskolekulturer på friland, Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Phytophthora sp. 0 kgForebyggende behandling Udvanding: Koncentration 0,25-0,5 %. Ved udvanding i 2,0 liter vand pr.m2: Stiklinger, småplanter og potteplanter i potter <12 cm: 0,25 %. Potteplanter i potter >12 cm og i containerkulturer: 0,5 %. NB! Aliette WG 80 bør ikke anvendes i Peperomia, Primula obconica og ældre Gerbera sorter.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-25 ºC 30 ºC
Luftfugtighed 80 % 98 % 100 %
Jordfugtighed 60 % 85 %  
Timers tørvejr 0      
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Andet Klimaets indflydelse: Lunt, mildt vejr fremmer Aliette WG’s virkningshastighed. Der bør ikke sprøjtes ved udsigt til, eller i forbindelse med, nattefrost. Jordtype og jordfugt: Jorden er uden indflydelse på Aliette WG’s effekt. Dog vil god jordfugt og god vækst fremme Aliette WG’s virkningshastighed. Anvendelse af vand med lavt pH (regnvand) øger risikoen for stressskader. Det anbefales at prøvebehandle et mindre areal og at overholde en iagttagelsesperiode (normalt 14 dage), før et større areal af en ny kultur behandles. Iagttagelsesperioden kan være længere for nogle prydplanter.
Virkemåde
Aliette WG er et systemisk fungicid, som transporteres såvel opad som nedad i planten, midlet optages af både blade og rødder. Aliette WG skal primært anvendes forebyggende, da midlet aktiverer plantens egne forsvarsmekanismer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Følgende symptomer kan opstå: Produktet medfører irritation af øje, hud og slimhinder. Behandling: Der er ingen specifik modgift.
Førstehjælp
Generelt: Fjern straks alt forurenet tøj. Indånding: Bring personen i frisk luft. Kontakt læge. Hud: Forurenet hud vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende symptomer. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Evt. kontaktlinser fjernes. Indtagelse: Fremprovoker IKKE opkastning. Skyl munden og lad personen drikke vand i små slurke. Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke klassificeret
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Aliette WG 80
Sikkerhedsdatablad
Aliette WG 80
Vejledning i Planteværn  2024
Side 280 til 281
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.