Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Teldor WG 50
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Teldor WG 50
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
550,00 kr/kg  (17. sep. 2018)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  fenhexamid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 36,4 kg/ha 0,0275 B/kg
Miljøeffekt 40,0 kg/ha 0,0250 B/kg
I alt 19,0 kg/ha 0,0525 B/kg
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-343
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær og kirsebær.
Behandlingsfrist
Jordbær må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Kirsebær må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Der må ikke sprøjtes mod andre svampesygdomme og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ved anvendelse i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må ved anvendelse i kirsebær på blomstringsstadiet (tidligt stadie) ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må ved anvendelse i modne kirsebær (sent stadie) ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. sep. 2002 31. dec. 2024 Teldor WG 50, reg.nr. 18-343
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. jun. 2003 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i vin. Off-label vejledning fås hos Foreningen af Danske Vinavlere v. formand Jean Becker, Skrænten 15, 3460 Birkerød, Tel 4060 5755, e-mail: jean@vinavl.dk
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. sep. 2003 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i hus og på friland.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. apr. 2008 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i solbær, ribs og stikkelsbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jul. 2008 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i blåbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. jun. 2010 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Teldor WG 50 til bekæmpelse af svampesygdomme i tomat og agurk i væksthus.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Teldor WG 50 (reg.nr. 18-343) til mindre anvendelse mod gråskimmel prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Teldor WG 50 (reg.nr. 18-343) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i tomat og agurk i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. mar. 2021 31. dec. 2024 Godkendelse af Teldor WG 50 (reg.nr. 18-343) til mindre anvendelse mod gråskimmel i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Teldor WG 50, reg.nr. 18-343, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
17
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Der foreligger ikke dokumentation for blandinger. Fremstilling af sprøjtevæsken: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tørt og køligt
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Jordbær Gråskimmel 1,5 kgForebyggende behandling Teldor WG 50 har en særdeles god virkning mod gråskimmel. Der behandles forebyggende 1-2 gange med 1,5 kg Teldor WG 50 pr. ha i åben blomst. Hvis der anvendes mere end én behandling mod gråskimmel, veksles med et andet middel end Teldor for at undgå resistensdannelse. Behjandlingsfrist 10 dage før høst.
Kirsebær Grå monilia 1,5 kgForebyggende behandling I kirsebær må Teldor WG 50 kun anvendes én gang mod hver sygdom for at forebygge risikoen for resistens. Der sprøjtes forebyggende mod grå monilia ved 50% blomstring. Ved behov for mere end én sprøjtning, sprøjtes der første gang med et egnet produkt ved begyndende blomstring efterfulgt af Teldor sprøjtningen. Behandlingsfrist 7 dage før høst.
Kirsebær Gråskimmel, gul monilia 1,5 kg7 til 14 dage før høst I kirsebær må Teldor WG 50 kun anvendes én gang mod hver sygdom for at forebygge risikoen for resistens. Mod gul monilia og gråskimmel foretages sprøjtningen under frugtmodningen - 7 til 14 dage før høst. Behandlingsfrist 7 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Virketid: 1 uge.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Timers tørvejr   2    
Andet  
Virkemåde
Ikke systemisk svampemiddel, der primært skal anvendes forebyggende.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt råd: Den tilskadekomne placeres og transporteres i en stabil stilling (liggende på siden). Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et sikkert sted. Indånding: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Hudkontakt: Vaskes med rigeligt vand og sæbe, hvis tilgængeligt med polyethylenglykol 400 efterfulgt af vand. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Indtagelse: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Teldor WG 50
Sikkerhedsdatablad
Teldor WG 50
Vejledning i Planteværn  2024
Side 245 til 246
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.