Middeldatabasen   24. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Revus
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Revus 250 SC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Revus
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
350,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  mandipropamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,600 l/ha  1,67 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 20,5 l/ha 0,0488 B/l
Miljøeffekt 48,2 l/ha 0,0208 B/l
I alt 14,4 l/ha 0,0695 B/l
 
Pesticidafgift: 15 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-195
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i tomater i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. dec. 2015 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (1-195) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter i væksthus og på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. dec. 2015 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (1-195) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i Rucola og andre Brassica-arter til babyleaf
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. apr. 2016 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (1-195) til mindre anvendelse mod falsk meldug i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. apr. 2017 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (reg.nr. 1-195) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i broccoli, spinat og bladbede/sølvbede på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. feb. 2021 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (reg.nr. 1-195) til mindre anvendelse mod bladskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Godkendt 21. apr. 2021 31. dec. 2026 Revus, reg.nr. 1-195, ny etiketteversion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. jan. 2023 31. dec. 2026 Godkendelse af Revus (reg.nr. 1-195) til mindre anvendelse mod kartoffelskimmel i tomat i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Mandipropamid tilhører gruppen af CAA fungicider (FRAC gruppe 40), som vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke fundet resistens overfor kartoffelskimmel. Det anbefales at bruge Revus, eller svampemidler med samme virkemåde, maximalt 1/3-1/2 af alle svampebehandlinger. Behandling kan ske med alternering med produkter med anden virkemåde i blokke eller i en samlet blok.
Resistensklasse
40
Afstand mellem behandlinger
Der skal være minimum 7 dage mellem hver behandling
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaske­ pladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med til­ strækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for spe­ cifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Opbevaring
Produktet skal opbevares frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Cymbal 45, Lamdex, Mospilan SG, Narita, Propulse SE 250, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Cymbal WG, Focus Ultra, Option WG, Zetrola, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,6 lAfgrødens stadium 20-91 Revus må anvendes med op til 0,6 l/ha pr gang, og med maksimalt 6 behandlinger pr sæson. Revus kan med fordel anvendes tidligt mod både jord- og bladskimmel, samt i kartoflernes tilvækstfase, da Revus fordeler sig effektivt og beskytter de voksende blade. Der anbefales behandling hver 7. dag i perioder med risiko for udvikling af kartoffelskimmel. Revus er regnfast efter 1 time. Revus har en kort sprøjtefrist på 3 dage før optagning.
Salat på friland Salatskimmel 0,6 lAfgrødens stadium 15-49 Revus anbefales til forebyggende behandling mod salatskimmel. Første behandling udføres når risikoen for angreb er høj eller ved varsling. Der anvendes 0,6 l/ha med 7 dages interval. Max. 2 behandlinger pr. sæson.
Tomater i væksthus Kartoffelskimmel 0,6 lForebyggende behandling Max. 4 sprøjtninger med 7 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Revus er ufarlig for nytteinsekter og honningbier.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1    
Andet Anvendes bedst forebyggende,- beskytter nytilvækst. Regnfast så snart produktet er tørret ind på bladet. Sprøjtning udføres lige før højrisikoperioder for skimmel.
Virkemåde
En stor del af Revus bliver optaget i vokslaget på plantens overflade, hvilket sikrer en god regnfasthed så snart sprøjtevæsken er tørret på bladene. Revus er forebyggende og er meget aktiv på spirende svampesporer. Aktivstoffet optages i plantevævet, hvilket sikrer en god translaminar effekt. Revus hæmmer mycelia vækst under inkubations­ tiden. Aktivstoffet mandipropamid inhiberer cellulose syntesen i Oomycete svampe. Revus er meget aktiv på svampegruppen Oomycetes, hvortil hører bl.a. kartoffelskim­ mel i kartofler (Phythophtora infestans)og salatskimmel (Bremia lactucae).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaske­ pladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med til­ strækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for spe­ cifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, gruppe III
IMDG
Klasse 9, gruppe III
IATA
Klasse 9, gruppe III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Revus
Sikkerhedsdatablad
Revus
Vejledning i Planteværn  2024
Side 326 til 327
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.