Middeldatabasen   15. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Caryx
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Carax
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Caryx
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
392,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
30  g/l  metconazol
210  g/l  mepiquat-chlorid
(~ 160  g/l  mepiquat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 1,46 l/ha  0,683 BI/l
(Vintersæd) 1,97 l/ha  0,508 BI/l
(Vårsæd) 1,46 l/ha  0,683 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,75 l/ha 0,573 B/l
Miljøadfærd 13,3 l/ha 0,0753 B/l
Miljøeffekt 24,9 l/ha 0,0402 B/l
I alt 1,45 l/ha 0,689 B/l
 
Pesticidafgift: 102 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-207
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium 59.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. feb. 2015 31. dec. 2028 Caryx, reg.nr. 19-207
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2016 31. dec. 2028 Godkendelse af Caryx (19-207) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter i væksthus og på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jun. 2021 31. dec. 2028 Godkendelse af Caryx (reg.nr. 19-207) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 1. jan. 2029 31. dec. 2099 Caryx, reg.nr. 19-207, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Metconazol (den ene del af Caryx) tilhører gruppen af DMI fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for opbygning af resistens hos Leptospahaeria maculens ved brug af SBI fungicider som Metconazol er betragtet som værende lav til middel ved gentagen brug under kraftige infektionsforhold. Der er ikke fundet resistens i Danmark. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Caryx kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Caryx i fyldestationen. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Direkte injektion Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning ogrengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Caryx bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -5°C i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cantus, Focus Ultra, Korvetto, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Kaiso Sorbie, Lamdex, Nexide CS, Zetrola, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Vækstregulering 0,7-1,4 lEfterår på afgrødens stadium 13-20 Behandling efterår.
Vinterraps Lejesæd, vækstregulering 0,7-1,4 lAfgrødens stadium 21-59 Behandling forår. Ikke senere end vækststadium 59.
Vinterraps Lejesæd, vækstregulering 0,7 l +
0,7 l
Se bemærkninger Delt behandling efterår og forår. Vækststadium 13-20 maksimalt 0,7 l/ha. + vækststadium 21-59 maksimalt 0,7 l/ha. Ikke senere end vækststadium 59.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder i et normalt sædskifte og tilfælde af omsåning kan der sås korn eller majs. Ved overholdelse af godt landmandskab er der ikke risiko for skader på naboafgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5 (30 min.) 1    
Andet Caryx bør ikke anvendes i afgrøder der er stressede som følge af tørke, skadedyrsangreb, svækkede af vinter, ol. Kraftig nedbør umiddelbart efter behandling kan nedsætte effekten, men generelt er Caryx regnfast efter indtørring på bladene. Der er ikke konstateret planteskade som følge af Caryx behandling, men rapsen vil ofte blive mere mørkegrøn efter behandling med Caryx. Dette er ikke planteskade, men kan forklares med at planten bliver mere kompakt og tæt.
Virkemåde
Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten. Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Caryx har vækstregulerende effekt på alle raps typer. Caryx har desuden, qua indholdet af Metconazol, sideeffekt på Phoma (Leptosphaeria maculens) om efteråret.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge I TILFÆLDE AF UBEHAG. VED INDÅNDING:Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved hudirritation eller udslæt:Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask forurenede hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Caryx
Sikkerhedsdatablad
Caryx
Vejledning i Planteværn  2024
Side 339 til 340
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.