Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Teppeki
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5 og 2 kg
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.308,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flonicamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,160 kg/ha  6,25 BI/kg
Vintersæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
Vårsæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 53,0 kg/ha 0,0189 B/kg
Miljøeffekt 36,9 kg/ha 0,0271 B/kg
I alt 10,4 kg/ha 0,0960 B/kg
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 77. Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i friske bønner med bælg og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2012 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland mod bladlus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2012 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. jun. 2015 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2020 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki (reg.nr. 352-5) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Godkendt 25. jun. 2021 30. nov. 2027 Teppeki, reg.nr. 352-5, udvidet godkendelse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. maj 2024 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki (reg. nr. 352-5) til mindre anvendelse mod bladlus i hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, kirsebær, blommer, hyld, hyben og aronia på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. maj 2024 30. nov. 2027 Godkendelse af Teppeki (reg. nr. 352-5) til mindre anvendelse mod mellus i hovedkål og rosenkål på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Flonicamid tilhører sin egen resistensgruppe (IRAC gruppe 29) som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer. Gentagen anvendelse af samme type middel kan resultere i dannelse af resistens. Det anbefales derfor at veksle med andre middeltyper med jævne mellemrum.
Resistensklasse
29
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Teppeki er blandbar med aktuelle svampe- og insektmidler. Blanding af sprøjtevæske: Fyld tanken med den halve vandmængde. Tilsæt Teppeki under omrøring og fyld op med vand.
Rengøring
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cymbal 45, Fibro, Frowncide, Kunshi, Ohayo, Proxanil, Winby
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Dalimo, Fibro EC, Option WG, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Spelt, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Græsbladlus, havrebladlus, kornbladlus 0,1-0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 21-77. Anvend 100-140 g Teppeki pr. ha med ca. 3 ugers interval, når skadetærsklen er overskredet. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
0,1-0,14 kg2. behandling 3 uger senere
Havre, Vinterbyg, Vårbyg Græsbladlus, havrebladlus, kornbladlus 0,1-0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 21-77. Anvend 100-140 g Teppeki pr. ha, når skadetærsklen er overskredet. Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson.
Pærer, Æbler Grøn æblebladlus, pærebladlus, rød æblebladlus 0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Anvend 140 g Teppeki pr. ha med ca. 3 ugers interval ved begyndende angreb. Maksimalt 3 sprøjtninger pr. sæson.
0,14 kg2. behandling 3 uger senere
0,14 kg3. sprøjtning
Kartofler Ferskenbladlus, kartoffelbladlus, nasturtiebladlus, stribet kartoffelbladlus, tørstetræbladlus 0,16 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Anvend 160 g Teppeki pr. ha, når bladlus optræder. Virkningstiden er normalt mindst 3 uger, hvorefter behandlingen kan gentages. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
0,16 kg2. behandling 3 uger senere
Bederoer Bedebladlus, ferskenbladlus 0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 16-49. Anvend 140 g Teppeki pr. ha, når ferskenbladlus og bedebladlus optræder. Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson.
Friske bønner med bælg, Ærter med bælg, Ærter uden bælg Bedebladlus, ærtebladlus 0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 11-71. Anvend 140 g Teppeki pr. ha, når ferskenbladlus og bedebladlus optræder. Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Teppeki er skånsom overfor bier, humlebier, rovmider og andre nyttedyr.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Virkemåde
Teppeki er systemisk virkende, idet aktivstoffet transporteres opad og udad i planten. Midlet virker også ved at trænge gennem bladene (translaminær virkning), så der er gode muligheder for at bekæmpe selv godt gemte bladlus. Virkningen er ikke temperaturafhængig. Teppeki virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer, hvorefter skadedyrene dør af sult i løbet af nogle dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten øjeblikkeligt. Virkningstiden er op til 4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Indånding: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende. Huden: Fjern forurenet tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder dinatriummaleat. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret.
RID_ADR
Ikke klassificeret.
IMDG
Ikke klassificeret.
IATA
Ikke klassificeret.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Teppeki
Sikkerhedsdatablad
Teppeki
Vejledning i Planteværn  2024
Side 253 til 254
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.